Wydawca treści Wydawca treści

Teren monitorowany

Nadleśnictwo Herby informuje, że teren swojego działania objęło monitoringiem wizyjnym.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Herby informuje, iż teren przy budynku Nadleśnictwa Herby oraz tereny leśne Nadleśnictwa Herby są monitorowane!

Administratorem Danych Osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Herby z siedzibą w Herbach, adres korespondencyjny ul. Lubliniecka 6, 42-284 Herby,  e-mail jednostki:  herby@katowice.lasy.gov.pl.

Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Szynka, adres korespondencyjny: PGL LP Nadleśnictwo Herby ul. Lubliniecka 6, 42-284 Herby, e-mail: amadeusz.szynka@katowice.lasy.gov.pl, nr tel. 34-35-74-049.

Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego znajdującego się na budynku biura nadleśnictwa, kamer interwencyjnych i fotopułapek używanych przez pracowników Nadleśnictwa Herby, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w którym przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez maksymalnie 90 dni. Osoby zainteresowane posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoby zainteresowane posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.